Egzaminowanie mechaników
ozdobnik

EGZAMINOWANIE

EGZAMINOWANIE

1. Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej przeprowadza podstawowe egzaminy teoretyczne z modułów oraz egzaminy na typ statku powietrznego, które są wyszczególnione w zatwierdzeniu
2. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Kierownika Szkolenia  z udziałem egzaminatorów.
3. Zgłaszającym się na egzamin z modułów wiedzy teoretycznej nie stawia się żadnych dodatkowych wymagań. Oznacza to, że do egzaminu mogą przystępować zarówno osoby po ukończonym dowolnym szkoleniu, jak i osoby przygotowujące się we własnym zakresie.
4. Egzaminy teoretyczne przeprowadzane są w formie testowej komputerowej za pomocą programu egzaminującego.
5. Program egzaminujący zawiera niezbędną bazę pytań do przeprowadzenia egzaminów z typu samolotu oraz z modułów zawartych w  Part-66 i zabezpieczony jest poprzez hasło do którego dostęp ma tylko Kierownik Szkolenia.
6. Przed wejściem na sale egzaminacyjną sprawdzana jest tożsamość kandydata poprzez okazanie dowodu osobistego.
7. Kandydat na mechanika przed rozpoczęciem pierwszej sesji egzaminacyjnej dostaje indywidualne hasło i PIN za pomocą, którego będzie się mógł logować i przystępować do wybranego modułu z którego chce zdawać egzamin i podaje kategorię/podkategorię licencji Part-66 o którą zamierza w przyszłości wnioskować.  Na podstawie podanych przez aplikanta danych system dobiera z bazy pytań właściwy dla danej kategorii/ podkategorii i modułu, losowo dobrany w każdym przypadku zestaw pytań, który wyświetla się na ekranie komputera w momencie zgłoszenia gotowości aplikanta do udzielania odpowiedzi. Zestaw egzaminacyjny obejmuje cały zakres danego modułu – pytania są losowane przez system z uwzględnieniem podziału na podmoduły. System dobiera również czas na udzielanie odpowiedzi w zależności od ilości pytań. Czas ten wynosi 75 sekund na każdą odpowiedź. Po upływie tego czasu system zamyka dostęp aplikantowi do arkusza odpowiedzi. Upoważniona osoba w Ośrodku może natychmiast po zakończeniu udzielania odpowiedzi uruchomić funkcję oceny oraz wydrukować certyfikat z egzaminu
8. W trakcie zdawania egzaminu, zostaje wyznaczona osoba, która dla uniknięcia podpowiadania zdającemu nie jest związana z szkoleniem mechaników lotniczych, natomiast zajmuje się pilnowaniem egzaminujących by się nie konsultowali miedzy sobą i nie używali materiałów związany z dziedziną poddaną egzaminowi inny niż praca egzaminacyjna i dozwolona dokumentacja.
9. Program egzaminujący w trakcie sprawdzania wiedzy z danego modułu odlicza automatycznie czas w zależności od liczby pytań, po skończeniu, którego samoczynnie oblicza i przedstawia wynik testu.
10. Pytania opisowe wymagane z modułów 7A,B, 9A,B oraz 10 wymagają przygotowania pisemnej odpowiedzi, a kandydat ma 20 minut na udzielenie odpowiedzi na każde takie pytanie.
11. Standard egzaminacyjny niezbędnej wiedzy określa Dodatek I i II do Part-66,
12. W trakcie trwania egzaminu w sali niedozwolona jest obecność osób niepowołanych.
13. Ośrodek zapewnia wszystkie materiały potrzebne do egzaminu. Na stołach nie może być żadnych innych materiałów. Kandydaci mogą używać własnych długopisów. Używanie kalkulatorów nie jest dozwolone. Telefony komórkowe, pagery itp. muszą być wyłączone i umieszczone w rzeczach osobistych kandydata. Kandydaci nie mogą używać luźnych kartek innych niż kartki dostarczone na egzaminie. Po zakończeniu egzaminu wszystkie dokumenty wydane przez Ośrodek wraz z arkuszem odpowiedzi muszą być zwrócone osobie nadzorującej. Wszystkie odpowiedzi muszą być wpisane do arkusza odpowiedzi do końca egzaminu. Czas przeznaczony na egzamin nie będzie wydłużany. Pytania na które nie udzielono odpowiedzi uważa się za niepoprawnie zaznaczone.
14. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.
15. Granicą zaliczenia każdego pytania opisowego jest również 75%. Oznacza to, że odpowiedzi kandydatów muszą zawierać 75% wymaganych punktów kluczowych odnoszących się do pytania, przy czym w odpowiedzi nie może pojawić się żaden istotny błąd dotyczący jakiegokolwiek wymaganego punktu kluczowego.
16. Wszystkie moduły znajdujące się w Part-66, które składają się na kompletną kategorię lub podkategorię licencji utrzymania statku powietrznego opisaną w części 66 należy zdać  w ciągu 10 lat od zaliczenia pierwszego modułu. W przypadku  niezaliczenia danego modułu, można podjąć kolejną próbę zaliczenia tego modułu dopiero po upływie 90 dni od dnia, w którym odbywał się egzamin, z wyjątkiem przypadku określonego w Part-147, zatwierdzonego przez  organizację szkolącą w zakresie obsługi technicznej, która prowadzi kurs doszkalania w zakresie niezaliczonych obszarów z danego modułu, kiedy to można podjąć próbę zaliczenia nie zdanego modułu po upływie 30 dni. W przypadku niezaliczenia egzaminu z danego modułu Urząd Lotnictwa Cywilnego jest powiadamiany w terminie do dwóch tygodni.
17. Maksymalna liczba kolejnych podejść do każdego modułu wynosi trzy. Kolejne cykle trzech podejść dozwolone są w odstępach jednego roku pomiędzy cyklami.
18. Kandydat do egzaminu potwierdza na piśmie liczbę, terminy podejść oraz organizację w której podejścia do egzaminów miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Organizacja sprawdza liczbę podejść na podstawie korespondencji z ULC dotyczących wykazu osób które nie zaliczyły egzaminów w ULC lub innych MTO
19. W przypadku niezaliczenia tylko części testowej lub tylko części opisowej, ponownie przeprowadza się egzamin jedynie z poprzednio nie zaliczonej części.
20. Kandydat musi zdać wszystkie wymagane egzaminy testowe i/lub pisemne w ciągu 10 lat od daty pierwszego egzaminu. Przekroczenie tego terminu powoduje utratę ich ważności. Do egzaminów z poszczególnych modułów można przystępować w dowolnej kolejności. Warunkiem zdania egzaminu z modułów 7, 9 i 10 jest zaliczenie zarówno części testowej jak i części opisowej.
21. Okres dziesięcioletni nie odnosi się do tych modułów, które zawierają więcej niż jedną kategorię lub podkategorię licencji obsługi opisanej w Part-66, oraz które zostały zaliczone jako część innego egzaminu na daną  kategorię lub podkategorię,
22. Ilość pytań i czasów na odpowiedzi dla modułów w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele
23. W przypadku usuwania ograniczeń w licencji skonwertowanej lub w przypadku dodawania podkategorii do licencji należy zdać egzamin z całego modułu. Egzamin z danego modułu nie może być dzielony.
24. Egzaminowany, którego przyłapano na ściąganiu podczas egzaminów lub który miał materiał związany z dziedziną poddaną egzaminowi inny niż praca egzaminacyjna i dozwolona dokumentacja, podlega dyskwalifikacji i nie może przystąpić do egzaminu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zdarzenia. Nadzór Lotniczy musi zostać powiadomiony o każdym takim zdarzeniu oraz o wszelkich jego szczegółach w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.
25. Jeżeli jakikolwiek egzaminator zostanie przyłapany na dostarczaniu odpowiedzi jakiemukolwiek słuchaczowi zdającemu egzamin, to egzaminator taki podlega dyskwalifikacji w zakresie swojej roli, a egzamin unieważniony. Nadzór Lotniczy zostanie powiadomiony o każdym takim zdarzeniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Ponowne przywrócenie egzaminatora do obowiązków służbowych może nastąpić tylko za zgodą ULC.
26. Wymagane przez Part-66 minimalna ilości pytań testowych oraz czas na odpowiedź w poszczególnych modułach

Wymagane przez Part-66 minimalna ilości pytań testowych oraz czas na odpowiedź w poszczególnych modułach szkolenia podstawowego na kategorie A i B1.2: Pobierz załacznik

Egzaminy praktyczne na typ statków powietrznych

Egzaminy na typy statków powietrznych po uprzednim skierowaniu z ULC przyjmowane są przez egzaminatorów państwowych:

lub
Egzaminy praktyczne eksternistyczne na typy statków powietrznych:

Egzaminy praktyczne eksternistyczne na typy statków powietrznych, który  wykonywany jest w zastępstwie szkolenia na typ i na wniosek kandydata oraz traktowany jest równorzędnie z egzaminem Państwowym przeprowadzanym przez egzaminatorów ULC.

Uwaga:
Wpis uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia lub egzaminu na typ sp w kategorii B1, B2 lub C. Oprócz w/w wymogu wpisanie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego  w ramach danej kategorii/podkategorii wymaga pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, zgodnie z opisem w dodatku III do Part- 66.

Wymagane przez Part-66 minimalna ilości pytań testowych oraz czas na odpowiedź w poszczególnych modułach szkolenia podstawowego na podkategorie B1.2 i A: POBIERZ ZAŁĄCZNIK

MASZ PYTANIA?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS. CHĘTNIE ODPOWIEMY.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

tel. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA